تور اروپا

تور اسپانیا | تور چند روزه اسپانیا | تور ترکیبی اسپانیا
اسپانیا، کشوری کوهستانی، چند زبانه و با آب و هوای مدیترانه ای است که در غرب اروپا واقع شده است. مهمترین شهرهای اسپانیا عبارتند از مادرید، بارسلون، ماالگا ...
تور فرانسه و ایتالیا | تور ترکیبی فرانسه و ایتالیا  | تورترکیبی
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ آب و ﻫﻮاي ﻣﻌﺘﺪل در ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه، ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎي ﻫﻨﺮي، ﻣﺪ، ﻣﻨﺎﻇﺮِ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه، ﻣﺮدم ﭘﺮﺷﻮر و ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎ ...
تور فرانسه و هلند | تور ترکیبی فرانسه و هلند | تورترکیبی
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﺸﻮر ادب، ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻫﻨﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ي اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اش ﻫﻮﯾﺪاﺳﺖ در ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﺎﻓﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﻮه ﻣﺘﻔﺎوت د ...
تور انگلستان | تور انگلستان ویژه اردیبهشت و خرداد ماه
کشور انگلستان در غرب اروپا واقع شده به طوری که دور تا دور آن را دریا احاطه کرداست اگرعاشق این کشوربه هر کجای این کشورسفر کنیدموزه ای مختص دریانوردی می یاب ...
12

تور اروپا، سفر به قاره سبز و استفاده از مناظر بکرو بی نظیر آن

اروپا یا همان قاره سبز، چناچه برای گردش و سفر تور اروپا را در نظرگرفته اید باید بگویم شما انسان خوش سلیقه ای هستید اروپا با آب و هوای بسیار مطبوع، طبیعتی بکرو بی همتا و جاذبه های گردشگری بیشمار جز مناطق از جهان است که گردشگران و توریست های بسیاری را در به سمت خود می کشد. مساحت اروپا حدود10میلیون کیلومتر مربع است و11% جمعیت جهان را در خود جای داده است این قاره دارای جزایر متعدد و بی نظیری می باشد. از جمله می توان به جزیره ایسلند، بریتانیا و...اشاره کرد.

تور اروپا | سفر به اروپا

در تور اروپا باید مقصد خود را مشخص کنیم آیا می خواهیم یک کشور را ببینیم یا تمایل داریم تعدادی از کشورهای معروف را در بازه زمانی موردنظر ببینیم. قاره اروپا از نظر گردشگری در سطح جهان رتبه یک را بخود اختصاص داده است.